Sammy Stewart

Sammy Stewart (COURTESY OF THE TOPPS COMPANY)

Image: