Sammy White

Sammy White (COURTESY OF THE BOSTON RED SOX)

Image: