Tom J. Lynch

Tom J. Lynch, circa 1884. (COURTESY OF ANTHONY O'GRADY)

Image: